odpadovy_papier_lisPapier, ktorý sa nedá recyklovať, je treba energeticky využiť. Je to odpad, ktorý  z veľkej časti končí  bez využitia na skládkach, ale môže byť využitý na výrobu energie.

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zberom a triedením starého papieru sú nútené hľadať jeho alternatívne využitie. Riešením môže byť práve energetické využívanie odpadu, pretože skládkovanie starého papiera je najmenej výhodným riešením z hľadiska ochrany životného prostredia. Toto riešenie neposkytuje žiadny prínos a naviac hnilobné plyny na báze metánu zvyšujú obsah skleníkových plynov v ovzduší. V poslednej dobe bolo publikovaných niekoľko štúdií, ktoré uprednostňujú energetické spaľovanie papieru pred možnosťou jeho recyklácie.

Tieto štúdie sú podložené radou odborných diskusií. Jedným z uvádzaných argumentov je, že papier je biopalivo, ktoré nahradzuje vykurovací olej a iné fosílne palivá, a jeho spaľovanie znamená obmedzenie emisií oxidu uhličitého. Tento názor podporuje i text vo vyhláške, ktorý hovorí o druhotne nevyužiteľnom papieri a lepenke ako o biopalive.

stary-papierPapier pre jeho následné energetické využitie je nutné pripraviť do nejakej formy v závislosti od druhu kotla, v ktorom bude spaľovaný. Jeho nejbežnejšou úpravou je drvenie a následné briketovanie. Výhodou niektorých druhov papieru je, že pre briketovanie nieje jeho vlhkosť tak dôležitá ako pri briketovaní dreva.

Papierové brikety je možné vyrábať aj z vlhkého materiálu. Vysoká vlhkosť je však nežiadúca z hľadiska výhrevnosti, ktorá sa výrazne znižuje zo stúpajúcim obsahom vody v materiále. Pre lisovanie sa môže použiť akýkoľvek papier - kartóny, lepenky, noviny, papierové obaly, papier z domácnosti, časopisy, papierový prach, tetrapack. Pre spaľovanie v domácnostiach a menších prevádzkach je z dôvodu emisií a množstva popola najlepšie spaľovať  kartón, novinový papier, lepenky.

Voľný papierový odpad je nutné pred briketovaním upraviť drvením, aby jeho veľkosť nepresahovala rozměr 15 x 15 mm. Správnu frakciu drte najjednoduchšie zabezpečíme na drviči, ktorý je vybavený sitom. Pokiaľ je drť menšia, briketa je kompaktnejšia, má menší oder a dá sa s ňou lepšie manipulovať pri balení.

Drť zo skartovacích strojov vo forme prúžkov nieje vhodná. Zle sa  podáva šnekovým dopravníkom a namotáva sa na šnek pri dávkovaní do lisu. Skartovacie stroje by mali byť vybavené nástrojmi, ktoré umožňujú priečny rez. Prúžky by nemali presahovať rozmer 5 x 40 mm.

V papierenskom a tlačiarenskom priemysle vzniká papierový prach. Tento prach sa dá bez úprav briketovať samostatne alebo vo zmesi s nadrveným papierom.