Ako využiť papierový odpad pre jeho briketovanie a spaľovanie, ako vybrať najvhodnejší lis a drvič pre prípravu materiálu?

Odpadový papier

Papier, ktorý sa nedá recyklovať, je treba energeticky využiť. Papierový odpad, ktorý by mohol byť využitý na výrobu energie, končí neraz z veľkej časti bez využitia na skládkach.

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zberom a triedením starého papiera sú nútené hľadať jeho alternatívne využitie. Riešením môže byť práve energetické využívanie odpadu, pretože skládkovanie starého papiera je najmenej výhodnou technológiou z hľadiska ochrany životného prostredia, neposkytuje žiadny prínos a navyše hnilobné plyny na báze metanu zvyšujú obsah sklenníkových plynov v ovzduší.

V poslednej dobe bolo publikovaných niekoľko štúdií, ktoré stavajú energetické spaľovanie papiera pred jeho recykláciou. Tieto štúdie sú podložené radou odborných diskusií. Jedným z uvádzaných argumentov je, že papier je biopalivo, ktoré nahradzuje vykurovací olej a iné fosilné palivá, a jeho spaľovanie znamená obmedzenie emisií oxidu uhličitého. Tento názor podporuje aj text vyhlášky, ktorá hovorí o druhotne nevyužitelnom papieri a lepenke ako o biopalive.

Papier pre spaľovanie je nutné pripraviť do rôznych foriem podľa typu kotla, v ktorom ich chcete spaľovať. Jeho najbežnejšou úpravou je drvenie a briketovanie. Výhodou niektorých druhov papieru je, že pre briketovanie nieje jeho vlhkosť tak dôležitá ako pri briketovaní dreva. Brikety je možné vyrábať aj z vlhkého materiálu. Vysoká vlhkosť je však nežiadúca z hľadiska výhrevnosti, ktorá sa výrazne znižuje so stúpajúcim obsahom vody v materiále.

Pre lisovanie sa dá použiť akýkoľvek papier - kartóny, lepenky, noviny, papierové obaly, papier z domácnosti, časopisy, papierový prach, tetrapack. Pre spaľovanie v domácnostiach a menších prevádzkach je z dôvodu emisií a množstva popola možné spaľovať najlepšie kartóny, novinový papier, lepenky.


Papierová drť a papierový prach

Voľný papierový odpad je nutné pred briketovaním upraviť drvením, aby jeho veľkosť nepresiahla rozmer 15 x 15 mm. Správnu veľkosť drte najlepšie zabezpečíme na drviči, ktorý je vybavený sitom. Ak je drť menšia, briketa je kompaktnejšia, má menší oder, dá se lepšie manipulovať a baliť.

Drť zo skartovacích strojov vo forme prúžkov nieje vhodná, zle sa podáva šnekovými dopravníkmi, navíja sa na šneky pri dávkovaní do lisu. Skartovacie stroje by mali byť vybavené nástrojmi umožňujúcimi priečny rez. Prúžky by nemali presahovať rozmer 5 x 40 mm.

V papierenskom a tlačiarenskom priemysle vzniká papierový prach. Tento prach sa dá bez úprav briketovať samostatne alebo v zmesi s nadrveným papierom.